: 090 056 5700

Our company


บริษัท ไทย คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (Thai Call Center หรือ TCC) เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจ Outsourcing Contact Center ทั้งการรับสาย (Inbound Call) และ การโทรออก (Outbound Call) รวมถึงบริการให้ความช่วยเหลือ (Assistance Service) ผ่าน Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่บริษัทลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำ

บริษัท Thai Call Center เริ่มประกอบการมาตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 จากประสบการณ์ในการให้บริการทั้งในด้านการให้บริการ General Contact Center & Assistance Service Centerตลอดจนความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ โดยทีมงานที่มีความรู้ ความเข้าใจถึงการให้ข้อมูล และมีเทคนิคในการค้นหาข้อมูล รวมถึงปรับปรุงกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงมีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญ และทักษะการให้บริการที่ดีเยี่ยม (Professional Outsourcing Contact Center) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ (Value Added) ให้กับองค์กร หรือ สถาบันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตามที่คาดหวัง

Slogan: Customer good experience

 - วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้นำทางด้าน Call Center เรามุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและใส่ใจต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด เราให้ความสำคัญกับพนักงานผู้เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในองค์กรและสนับสนุนในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารในการพัฒนาธุรกิจที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดและตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด
พันธกิจ
ให้บริการที่มีคุณภาพ และประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและใส่ใจต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

 - ธุรกิจของบริษัท

ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ