: 090 056 5700

OUR SERVICE


ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) อย่างครบวงจร ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดวางและติดตั้งระบบ Contact Center โดยการจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการในระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ให้แก่องค์กรที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบภายในองค์กรเอง หรือให้บริการเช่าเหมาระบบเพื่อใช้งาน (Facility Rental) โดยบริษัทจะดูแลให้คำแนะนำในการบริหารระบบจนกระทั่งลูกค้าสามารถพัฒนาบุคลากรขึ้นมาบริหารงานเองได้ รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center Outsourcing Management) แบบเบ็ดเสร็จบนระบบของบริษัทฯ และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Customer Service Representative Outsource Management) ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในหลากหลายภาคธุรกิจ